بازدید از پروژه ها

حضور مهندس نیازی مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری در شهرداری قیدار و بازدید از پروژه ها و طرح های در حال اجرای شهرداری به همراه اصانلو شهردار قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها