عملیات احداث پیاده راه بهشت زهرا

بازدید شهردار قیدار از آغاز عملیات احداث پیاده راه بهشت زهرا توسط واحد عمران شهرداری چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها