بازدید میدان احشام شهرداری

بازدید شهردار قیدار بهمراه مدیرکل محترم دامپزشکی استان از میدان احشام شهرداری قیدار  چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها