تصویب طرح دوربرگردان روبروی مسکن مهر

بهروز اصانلو شهردار قیدار از تصویب طرح دوربرگردان روبروی مسکن مهر در شورای ترافیک استان خبرداد و اظهار داشت طرح یاد شده پس از طراحی از سوی مشاور طرح می بایست ازسوی کارشناسان اداره کل فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مورد مطالعه و بررسی قرار می گرفت تا در شورای ترافیک استان مطرح گردد که طرح یادشده در حال پیاده سازی در محل، جهت اجرا می باشد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها