جدول گذاری در خیابان امام

عملیات جدول گذاری در خیابان امام حد فاصل میدان بسیج تا میدان شهدا توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها