مصوبات شورا در خصوص مسیر دوچرخه سواری

در پاسخ به مطالبه گری اجرای مصوبات شورا در خصوص مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی، به استحضار می رساند قطعاً روال اجرایی شدن یک طرح یا پروژه خدماتی عمرانی برای شهر طبق قوانین جاری و شرح وظایف هرکدام از متولیان، برای مطالبه گر مشخص نبوده که اجرای یک طرح چه روندی را باید طی کند؟
شورا از شهرداری می خواهد نسبت به طرح ارائه شده از سوی شورا نظر تخصصی و کارشناسی را در کمیسیون های مربوطه تهیه واخذ نموده و نسبت به برآورد هزینه، بازه زمانی و نحوه اجرای آن موضوع را به شورا اعلام نماید و شورا با ارائه طرح و تقاضای اجرایی شدن آن و رعایت کلیه موارد قانونی اجرا شدن طرح از قیبل تملک، اخذ مجوزهای فرادستی و تغییر کاربری از مراجع ذیصلاح، اخذ تاییدیه از کمیسیون ماده 5، تخصیص اعتبار بر مبنای بودجه عمرانی که در آن برای طرح ها محل اعتبار و هزینه کرد پیش بینی گردیده، در جلسات متعدد با حضور عوامل کمیسیون های مرتبط نسبت به تصویب آن با قید تمام موارد مطرح شده اقدام نماید تا پس از عدم مغایرت آن با قوانین جاری، قابلیت اجرایی به صورت فاز بندی شده را داشته باشد.
در صورت انجام نشدن طرح مصوب پس از طی مراحل فوق، سوال باید این باشد که اعتبار طرح و پروژه یاد شده کجا هزینه شده و اگر چنانچه برای آن سوال جوابی نباشد می توان طلبکار شد. صرف مصوب نمودن دلیلی بر مطالبه گری برای اجرا نمی باشد.
لازم به ذکر است طرح یاد شده در بودجه سال 1398 آورده نشده و مربوط به بودجه سال 1399 می باشد.

روابط عمومی شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها