بررسی تفریغ بودجه سال 1398

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا در روز دوشنبه مورخ 30/4/99 با دستور کار بررسی نامه های وارده و پاسخ به مراجعین مردمی و بررسی تفریغ بودجه سال 1398


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها