تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر

تشکیل جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا در روز شنبه مورخ 28/4/99 با دستور کار بررسی پرونده های املاکی، نامه های وارده و پاسخ به مراجعین مردمی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها