ترمیم آسفالت در خیابان شهید دستغیب

لکه گیری و ترمیم آسفالت در خیابان شهید دستغیب و معابر شهر توسط واحد عمران شهرداری قیدار
مورخه؛۹۹/۰۵/۰۴


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها