آغاز عملیات ساخت المان شهدا

آغاز عملیات ساخت المان شهدای گمنام توسط واحد عمران شهرداری قیدار

جمعه 3/5/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها