ترمیم آسفالت خیابان پرستار

لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان پرستار توسط واحد عمران شهرداری قیدار

جمعه 3/5/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها