بافت فرسوده شهر موسوم به محله سرچشمه

اطلاع رسانی عمومی در خصوص بافت فرسوده شهر موسوم به محله سرچشمه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها