عملیات ضدعفونی و سمپاشی

عملیات ضدعفونی و سمپاشی مستمر جایگاه های سوخت رسانی شهر توسط نیروهای شهرداری قیدار
جمعه ؛۹۹/۰۴/۲۷


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها