ترمیم آسفالت در بلوار شهید مظفر علی ذوالقدر

لکه گیری و ترمیم آسفالت در بلوار شهید مظفر علی ذوالقدر و بلوار شهید چمران توسط واحد عمران شهرداری قیدار
مورخه؛۹۹/۰۴/۲۶


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها