بازدید از میدان احشام

بازدید اصانلو شهردار قیدار از میدان احشام و تأکید ایشان به چوبداران بر رعایت پروتکل های بهداشتی کوئید ۱۹ در روز چهارشنبه


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها