لکه گیری و ترمیم آسفالت

لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان شریعتی توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها