صدور پروانه های ساختمانی وعقد قرارداد اوقافی

بازدید علی حسین مرادی رئیس شورای شهر قیدار اصانلو شهردار قیدار به همراه مسئول دفتر فنی شهرداری از محل بافت فرسوده شهر قیدارکه در این بازدید مرادی رئیس شورای اسلامی شهر بیان نمود طبق صورتجلسه شورای اسلامی صدور پروانه های ساختمانی وعقد قرارداد اوقافی برای مالکین در محل های بافت فرسوده شهر به صورت رایگان بوده و همینطور با توجه به رایزنی های انجام شده تسهیلات بانکی مناسب جهت ساخت و ساز و نوسازی به این عزیزان تعلق می گیرد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها