درختکاری محوطه پنجه علی

بازدید اصانلو شهردار قیدار از درختکاری محوطه پنجه علی و تأکید ایشان بر حفظ و نگهداری درختان تفرجگاه پنجه های


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها