جلسه 4/4/99

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا روز چهارشنبه مورخ 4/4/99 در محل دفتر شورای اسلامی شهر تشکیل شد. در این جلسه به مسائل و موارد مطرح شده توسط شهروندان و مراجعین بصورت حضوری رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها