بازدیدی از شهر بلاغی

شهردار قیدار طی بازدیدی از شهر بلاغی و مشکلات کشاورزان پاکسازی این منطقه و قنات را در دستور کار واحد خدمات شهری قرار دادند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها