ملاقات مردمی شهردار قیدار

ملاقات مردمی شهردار قیدار و پاسخگویی به شهروندان و مراجعین محترم : دوشنبه 26/3/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها