زنده گیری یک حلقه مار سمی

زنده گیری یک حلقه مار سمی از داخل منزل مسکونی طی تماس تلفنی و آزادسازی در طبیعت توسط نیروهای آتشنشانی شهرداری قیدار

مورخ۹۹/۳/۲۴


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها