طرح اقدام ملی مسکن

علی حسین مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار طی نامه ای به استاندار محترم زنجان در رابطه با موضوع طرح اقدام ملی مسکن


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها