آتش سوزی منزل مسکونی

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در خیابان امام کوچه مسجد فاطمه الزهرا واطفا توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری قیدار مورخه ۹۹/۳/۲۲


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها