گند زدایی حوزه های امتحانی

ضد عفونی و گند زدایی حوزه های امتحانی در مدارس شهر توسط شهرداری قیدار به صورت مستمر.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها