ملاقات مردمی اصانلو شهردار قیدار

ملاقات مردمی اصانلو شهردار قیدار با شهروندان قیداری و پاسخگویی به موارد و مشکلات طرح شده : یکشنبه 18/3/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها