مشکلات مربوط به دفع بهداشتی

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به دفع بهداشتی فاضلاب مسکن مهر شهر قیدار
مورخه ؛۹۹/۰۳/۱۸


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها