نیروهای آتشنشانی

زنده گیری یک حلقه مار سمی از داخل خودرو سواری طی تماس تلفنی شهروندان و آزادسازی در طبیعت توسط نیروهای آتشنشانی شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها