لایروبی کانال کوه درسی

لایروبی کانال کوه درسی توسط نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری قیدار
مورخه ۹۹/۳/۱۵


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها