پروژه آسفالت ریزی خیابان کوهساران

بازدید اصانلو شهردار قیدار از پروژه آسفالت ریزی خیابان کوهساران غربی ضلع شمالی و جنوبی.
مورخه؛۹۹/۳/۱۴


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها