پیور زنی خیابان کمربندی

بازدید اصانلو شهردار قیدار از پیور زنی خیابان کمربندی حد فاصل میدان معلم تا انتهای پیاده رو اداره آموزش و پرورش
مورخه؛۹۹/۳/۱۴


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها