زیر سازی و تسطیح جاده کوه عالی قاپو

بازدید اصانلو شهردار قیدار از زیر سازی و تسطیح جاده کوه عالی قاپو توسط نیروهای شهرداری قیدار
مورخه:99/3/14


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها