دیدار مهندس مقدم معاون محترم مدیرکل بنیاد مسکن

دیدار مهندس مقدم معاون محترم مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس محسنی رئیس بنیاد مسکن شهرستان با شهردار و اعضای شورای شهر

در این دیدار که در روز دوشنبه 12/3/99 در محل دفتر شهردار قیدار و با حضور آقایان مرادی، حسین پور و بکشلو اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان شهرداری برگزار گردید،در خصوص زمین های پیشنهادی برای احداث مسکن ملی و برخی دیگر از پروژه های شهرداری بحث و تبادل نظر شد.
در پایان این دیدار از محل پروژه های در حال انجام شهرداری بازدید بعمل آمد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها