تکمیل المان

حضور اصانلو شهردار قیدار،مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار،معاون عمرانی شهرداری و پیمانکار پروژه المان شهدا در جهت شروع و تکمیل پروژه

مورخه۹۹/۰۲/۳۱گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها