بازدید از کارگاه ماسک

بازدید اصانلو شهردار قیدار از سالن تولید ماسک های بهداشتی در محل فنی حرفه ای شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها