بازدید از کارخانه آسفالت

بازدید اصانلو شهردار قیدار از کارخانه آسفالت شهرداری و مراحل تولید مصالح برای آسفالت در این بازدید اصانلو بیان نمود مصالح تولید شده از مرز هفت هزار تن گذشت.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها