اطفای حریق

آتش سوزی در شهرک صنعتی وحضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهرداری قیدار در صحنه حادثه مورخه ۹۹/۲/۲۱


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها