بازگشایی خیابان مرصاد

بازگشایی خیابان مرصاد و کوچه های منتهی به این خیابان توسط عوامل شهرداری قیدار با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها