عملیات پیاده روسازی شروع عملیات پیاده روسازی و محوطه سازی پارک هاشمی نژاد توسط نیروهای شهرداری قیدار

 


شروع عملیات پیاده روسازی در خیابان امام توسط نیروهای شهرداری قیدار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدارشروع عملیات پیاده روسازی خیابان کمربندی توسط نیروهای شهرداری قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها