طرح بافت فرسوده ابلاغ طرح بافت فرسوده ۷ هکتاری سرچشمه

 با پیگیری های مستمر اصانلو شهردار قیدار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تشکیل جلسات متعدد کارگروه در اداره کل راه و شهرسازی استان و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح بافت فرسوده هفت هکتاری موسوم به محله سرچشمه تصویب و به شهرداری قیدار ابلاغ شد.
 طرح مزبور از تاریخ ۱۴٫۲٫۹۹ اجرایی می گردد.

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها