جلسه برسی تملک اراضی جلسه برسی تملک اراضی با کاربری آموزشی واقع در محدوده شهر قیدار در محل فرمانداری شهرستان خدابنده  برگزار شد.
مورخ ۹۹/۲/۱۳
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها