ست امداد و نجات ‌تجهیز دو دستگاه سیستم تنفس کوله ای و افزودن به ست امداد و نجات آتش نشانی شهرداری قیدار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها