روز زمین پاک پاکسازی ورودی های شهر به مناسبت سوم اردیبهشت ماه روز زمین پاک  توسط نیروهای شهرداری قیدار با حضور اصانلو شهردار و مدنی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها