لزوم عدم دخل و تصرف در کاربری ⁩⁩نامه شهرداری قیدار به بنگاه های معاملاتی شهر با موضوع لزوم عدم دخل و تصرف در کاربری فضاهای خدماتی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها