تکذیب شایعه الحاق زمین طلاعیه شهرداری قیدار در خصوص تکذیب شایعه الحاق زمین به محدوده شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها