حریق خودروی پراید حریق خودروی پراید در جایگاه پمپ بنزین عدالت جاده حصار و حضور به موقع نیروهای آنش نشانی وشهرداری قیدار در صحنه حادثه در مورخه 99/1/30

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها