برداشت مصالح از معدن رایزنی مرادی رئیس شورای شهر و اصانلو شهردار با اهالی روستای شهرستانک در خصوص برداشت مصالح از معدن شهرستانک

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار  


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها