اجرای پیور زنی معابر بازدید مرادی رئیس شورای شهر بکشلو نایب رئیس شورا و حسین پور خزانه دار شورا به اتفاق  اصانلو شهردار قیدار  از محل اجرای پیور زنی معابر در خیابان امام روبروی بانک صادرات.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها