شروع عملیات ساختمانی خانه امید تحویل زمین به پیمانکار جهت شروع عملیات ساختمانی خانه امید شهر قیدار با حضور آقای مرادی رئیس محترم شورای اسلامی ،اصانلو شهردار قیدار و کارشناسان واحد عمران

 اصانلو در این زمینه اظهار داشت اولین خانه امید استان زنجان در شهر قیدار با مشارکت شهرداری و صندوق بازنشستگی کشوری با زیربنایی به مساحت ۳۵۰ متر مربع ساخته می شود که یک مرکز آموزشی تفریحی خواهد بود.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها