محل عرضه دام سبک بازدید مرادی رئیس شورای شهرستان اصانلو شهردار قیدار خمسه معاون محترم فرمانداری و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از محل عرضه دام سبک شهرداری قیدار و توزیع ماسک بین چوبداران توسط شهرداری قیدار

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها